Gevolgen van de Coronacrisis voor de huur van gemeentelijke sportaccommodaties

Beste sportaanbieders en andere betrokkenen,

In navolging van de berichtgeving van afgelopen maandag wil ik u hieronder verder informeren over gevolgen van de Coronacrisis voor de huur van gemeentelijke sportaccommodaties.

Gezien de verschillende soorten overeenkomsten die de gemeente met sportaanbieders heeft, ontstaan er verschillen in hoe we omgaan met de huur. We proberen dit zo goed mogelijk aan u toe te lichten.

Vragen kunt u stellen via het formulier onderaan deze pagina. Uiteraard denken we graag met u mee.

Hartelijke groeten,
Marco Stam – Wethouder Sport

 

In het algemeen kiest de gemeente Dordrecht er net als veel andere gemeenten voor de huur voor objecten door te laten lopen. De gemeente biedt huurders wel de mogelijkheid van uitstel van betaling. Dit geldt voor diverse beleidsterreinen, waaronder sport. Sportaanbieders krijgen hierdoor voor dit moment wat financiële ruimte. De gemeente creëert tijd voor zichzelf om een beter beeld te krijgen van de uiteindelijke coronaschade die in de sportsector optreedt en waar uiteindelijk compensatie het hardste nodig is.

Op dit moment doet de gemeente geen uitspraken over extra financiële bijdragen om (verwachte) tekorten te compenseren. Op een later moment zou dit mogelijk aan de orde kunnen komen, bijvoorbeeld in vorm van kwijtschelding van huur.

Buitensportaccommodaties
Het college heeft vandaag besloten om sportaanbieders die buitensportaccommodaties huren, die eigendom zijn van de gemeente, de mogelijkheid te bieden om uitstel te vragen van de periodieke huur, onder de volgende voorwaarden:

  • uitstel van betaling wordt schriftelijk aangevraagd via buitensport@dordrecht.nl;
  • de periodieke huur is tot en met de periode februari 2020 voldaan;
  • uitstel geldt voor een periode van maximaal drie maanden, te weten de maanden april, mei en juni 2020;
  • uitgestelde betalingen worden in het kalenderjaar 2020 terugbetaald of geïncasseerd;
  • als de huurder een subsidierelatie heeft met de gemeente Dordrecht, vindt eerst afstemming met het subsidiebureau plaats voordat uitstel van betaling wordt verleend;
  • afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door partijen voor akkoord getekend.

Als een sportaanbieder op een andere wijze dan via een subsidierelatie aan de gemeente Dordrecht verbonden is, dan kan dat reden zijn dat deze organisatie buiten het besluit valt. Dit wordt bij een verzoek tot uitstel van betaling getoetst.

Deze besluitvorming komt overeen met besluitvorming die ook is genomen voor huurders van andere panden, of gronden. Er zijn dan ook sportaanbieders die met andere afdelingen binnen de gemeente contact hebben over gemaakte afspraken die niet via het team Sport of Sportaccommodaties lopen. Wij raden deze sportaanbieders aan om ook andere berichtgeving vanuit hun contactpersonen in de gaten te houden.

Binnensportaccommodaties
Het besluit van 7 april 2020 heeft geen betrekking op de binnensportaccommodaties van de gemeente Dordrecht. Voor de afname van binnensportaccommodaties gelden namelijk andere voorwaarden in de overeenkomsten. Deze gebruikers hebben eerder een bericht ontvangen via hun contactpersonen dat de huur niet in rekening wordt gebracht wanneer een accommodatie niet gebruikt kan worden.

Oproep aan verenigingsbestuurders
Inmiddels komen er veel vragen van sportaanbieders bij ons binnen. Vaak is de vraag of de gemeente over wilt gaan tot kwijtschelding of aanvullende financiering. Zoals aangegeven is dat nog niet aan de orde. We begrijpen dat het een lastige periode is voor u als bestuurder van een sportorganisatie. We vragen u wel om met uw bestuur en uw leden na te denken over de wijze waarop u deze moeilijke periode als vereniging met elkaar doorstaat. De signalen over leden die de contributie terug eisen of het verlies van kantine inkomsten, zijn vooralsnog een aangelegenheid van de vereniging zelf. De gemeente moet eerst overzicht hebben van wat de langere termijn consequenties voor alle soorten organisaties zijn, voordat er specifieke besluiten worden genomen om organisaties te ondersteunen.

Meer informatie is te lezen via: https://www.dordtsport.nl/kracht-van-sport/update-maatregelen-en-gevolgen-voor-dordtse-sport/

Vragen / opmerkingen irt gevolgen voor sport?