Dordts Sportakkoord – hoe staan we ervoor?

Van nationaal naar lokaal sportakkoord
In 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Om de landelijke ambities te realiseren is het belangrijk dat hier op lokaal niveau, met een bundeling van lokale krachten, uitvoering aan wordt gegeven. Lokale sportakkoorden zijn daarvoor het instrument. Ook in Dordrecht is de komende maanden toegewerkt naar een lokaal sportakkoord, voor en door de stad: het Dordtse Sportakkoord. Onder begeleiding van een onafhankelijke sportformateur maken lokale partijen (waaronder sportaanbieders, gemeente, zorg & welzijn, bedrijfsleven, onderwijs en burgers), als gelijkwaardig partners, samen afspraken over de sportieve ambities die zij willen bereiken in 2020 en 2021 én 2022. De landelijke regeling Sportakkoord zou voor 2 jaar van kracht zijn. Inmiddels is besloten dat er nog een derde jaar komt. Dat is goed nieuws!

Thema’s Sportakkoord
In het Nationaal Sportakkoord staan zes thema’s centraal, deze kunnen ook een plek krijgen in het lokaal sportakkoord.

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Vaardig in bewegen
  • Topsport die inspireert

Sportformateur

In Dordrecht neemt Ron Stieding de rol van sportformateur op zich. Hij brengt de komende maanden aan de hand van gesprekken en bijeenkomsten in kaart welke Dordtse partijen met welke inzet willen deelnemen aan het akkoord en faciliteert de uiteindelijke afspraken/akkoorden hierin. Dordtenaar Ron heeft een achtergrond in het onderwijs, is actief als verenigingsondersteuner en is zelf sportief actief in het Dordtse tennis en voetbal.

 

Voor Dordrecht is dit een prachtige kans om gezamenlijke ambities en dromen op het gebied van sport waar te maken. Het gaat om het gezamenlijk belang. Zo veel mogelijk organisaties moeten betrokken worden. Ik roep iedereen daarom op om mee te doen en samen toe te werken naar een Dordts Sportakkoord!”, aldus sportformateur Ron Stieding.

Samen maken wij Dordt sportiever
Onder het motto ‘samen maken wij Dordt sportiever’, worden Dordtse sport- en beweegaanbieders, zorg- en welzijnorganisaties, het bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente, opgeroepen om mee te denken en te doen, met als doel dat er eind oktober een ondertekend sportakkoord ligt.


Startbijeenkomst 17 juni 2019
Maandagavond 17 juni vond in het Onderwijsmuseum in Dordrecht de startbijeenkomst van het Dordtse Sportakkoord plaats. Onder leiding van gastheer Etienne Verhoeff, maakten meer dan zestig aanwezigen (allen Dordtse partijen vertegenwoordigend) kennis met het sportakkoord. De avond stond vooral in het teken van informeren en ideeën ophalen en uitwisselen. De enorme energie bij de deelnemers zorgde voor een geslaagde eerste bijeenkomst.

Vervolg
Middels gesprekken en themabijeenkomsten in kleinere setting zijn het afgelopen jaar de lokale ambities verder uitgediept en ingevuld. Er zijn het afgelopen jaar drie Dordtse deelakkoorden gesloten:

1.  Dordtse aanpak sportverenigingen – Positieve Sportcultuur

Dit deelakkoord bestaat uit twee delen:

  • Train-de-trainer: na het ophalen van de verschillende behoeften die spelen bij de deelnemende verenigingen, hebben er inmiddels twee cursusavonden plaatsgevonden en zijn ruim 25 Dordtse trainers opgeleid door Johan van Ballegooijen van Apexa Microtraining. De cursus bestaant uit een bijeenkomst en een online leeromgeving, waar deelnemers gedurende 30 dagen toegang tot krijgen. Binnenkort komt de projectgroep bij elkaar om de start te evalueren en het vervolg te bespreken.
  • Positief sportklimaat: voor dit deel werken we met de deelnemende verenigingen aan het thema ‘ouderbetrokkenheid’. Het doel is om ouders positief te stimuleren een bijdrage te leveren aan het sportplezier van het kind bij de sportvereniging. We starten eerst met een 0-meting. Aan de hand van deze uitkomsten bepalen we de strategie.

Lees voor meer informatie het artikel over positieve sportcultuur.

2.  Uniek sporten – Inclusief Sporten en Bewegen

Dit deelakkoord gaat plaatsvinden op twee speciaal onderwijsbasisscholen (Kiem en Atlas) en start na de herfstvakantie. In de eerste fase bieden we verschillende sporten aan op de scholen tijdens de gymles. Vervolgens maken de leerlingen na schooltijd in de gymzaal op school, kennis met de verschillende sportaanbieders. In de laatste fase krijgen zij een uitnodiging om bij de vereniging of sportaanbieder deel te nemen aan trainingen. Daarnaast brengen we het bestaande sportaanbod voor zowel kinderen als volwassenen met een beperking inzichtelijk.

3.  School en Sport – Vaardig In Bewegen

Het akkoord ‘School en Sport’ richt zich op Dordtse jongeren in de leeftijd van 14-20 jaar. Het doel van het akkoord is om meer jongeren kennis te laten maken met sport in Dordt, om vervolgens structureel meer te gaan sporten. Dordtse middelbare scholen werken samen met Dordtse sportaanbieders aan de wens om een brug te slaan van ‘sport op school onder schooltijd’ naar “sport op de club in de vrije tijd”.

Na gesprekken met LO-docenten, jongeren en sportaanbieders wordt er gewerkt aan een webapp om jongeren te voorzien in hun sportbehoefte. Via deze app kunnen ze uiteindelijk zichzelf aanmelden voor een sportles/ training bij een sportaanbieder. De komende tijd zullen er nog diverse sportaanbieders benadert worden om te participeren in de eerste fase.

Meedoen
Wil je graag meedenken en -doen in een Dordts Sportakkoord?? Laat het weten via onderstaand formulier en de sportformateur neemt contact met je op.

 

Heb je vragen? Stuur een mail naar: sport@dordrecht.nl

Contactformulier Dordts Sportakkoord