Herijking Toekomstvisie Sportparken

Op deze webpagina staat een update over de stand van zaken rond de Toekomstvisie Sportparken (uit 2015).

De gemeenteraad heeft de behoefte uitgesproken om de visie en de voortgang ervan tegen het licht te houden. In eerdere berichtgeving en in de Bestuurlijke planner 2020 is een startnotitie aangekondigd in het 1e kwartaal 2020, maar dit is niet haalbaar gebleken. In een memo (april 2020), informeert wethouder Marco Stam betrokkenen over de reden van vertraging, over de planning Herijking Toekomstvisie Sportparken in Dordrecht en over hoe het proces (inclusief besluitvorming) verder vorm geven wordt.

 • De behoefte om te komen tot een herijking van de Toekomstvisie Sportparken is op 18 juni 2019 genoemd tijdens de bespreking van het dossier Sportcampus Schenkeldijk in de Commissie Sociale Leefomgeving.
 • Op 2 oktober 2019 is deze behoefte bevestigd tijdens een toelichting van team Sport aan de commissie over het werkveld en de actuele vraagstukken.
 • Een eerste stap is gezet door op 18 november een bijeenkomst te organiseren voor de sportaanbieders in de stad, welke voornamelijk op de sportparken actief zijn. De input van de avond is vastgelegd en teruggekoppeld aan de aanwezigen.

De komende maanden borduren we o.a. voort op de bijeenkomst van 18 november 2019 en de input die daaruit is gekomen vanuit sportaanbieders. Ondertussen is de gemeente Dordrecht ook bezig met het opstellen van de Omgevingsvisie. Hierin krijgen alle visies op de fysieke leefomgeving een plek, dus ook de herijkte visie op de sportparken in Dordrecht. Vervolgens werken we deze, in lijn met de Omgevingswet, uit in programma’s. Dat biedt een kans om de kernelementen uit de Toekomstvisie Sportparken te concretiseren. De herijking krijgt daarnaast een breder perspectief door de integratie in de Omgevingsvisie en meer samenwerking met voornamelijk het ruimtelijke domein.

Gezien bovenstaande hanteren we de volgende stappen in het traject Herijking Toekomstvisie Sportparken. Er op dit moment van uitgaan dat dat ‘het normale leven’ zich vanaf 28 april weer gaat afspelen. Vervolgstappen en indicatie tijdspad:

 1. Startnotitie
  In de startnotitie leggen we de uitgangspunten vast voor de Herijking Toekomstvisie Sportparken. Er gaat een inventarisatie plaatsvinden, om aan te geven welke ontwikkelingen er spelen en wat dat voor invloed heeft op de Sportparkenvisie. Ook de participatie (met Sportraad en sportverenigingen) nemen we hierin op, evenals de rol van de gemeente (het nemen van besluiten door de gemeente vs. aan de sportvereniging overlaten). Ook de samenhang met de ruimtelijke ordening in het algemeen, het verenigingshallenplan, het integrale huisvestingplan gymzalen ende
  (besluitvormende) rol van de Gemeenteraad komen aan bod in de Startnotitie. De eerder betrokkenen, aanwezig geweest op de bijeenkomst in november 2019, informeren we over het vaststellen van de Startnotitie.
  Indicatie tijdspad: april, mei (vaststelling juni).
 2. Inventarisatie stand van zaken
  In de afgelopen vijf jaar is veel gebeurd op het gebied van de sportparken. De ‘feiten en cijfers’ en ‘huidige en toekomstige ontwikkelingen’ moeten we daarom actualiseren. Dit gebeurt aan de hand van interviews met collega’s vanuit diverse beleidsterreinen, bijvoorbeeld vanuit groenblauw en onderwijs (gymzalen). De uitgangspunten uit het verenigingshallenplan (VHP) en het integraal huisvestingsplan gymzalen (IHG) nemen we hier ook in mee. De ontwikkelingen worden weergegeven aan de hand van een tijdlijn. Deze tijdlijn wordt in de volgende stappen aangevuld, zodat duidelijk is wat, wanneer te verwachten is (zie ook stap 4 Programma).
  Indicatie tijdspad: mei, juni en juli.
 3. Concept actualisatie en vervolgproces communiceren
  Als vervolg van de bijeenkomst in november, bespreken we de inventarisatie met
  verschillende sportaanbieders. Ook het vervolgproces, namelijk het opstellen van een Programma, komt in dit gesprek terug. De output van deze bijeenkomst nemen we, waar nodig en gewenst, mee in de herijking en het Programma Sportparken.
  Indicatie tijdspad: begin september.
 4. Opstellen Programma Sportparken
  Het opstellen van het Programma Sportparken is afhankelijk van het verloop van de vorige stappen. Een concreet uitvoerings-/investeringsprogramma in de huidige visie is zeer waarschijnlijk een gewenste aanvulling. Bij het opstellen van het Programma houden we onder andere interviews met afvaardigingen van de ‘grote’ sporten die gebruik maken van de sportparken, zoals het Dordtse voetbalvoorzittersoverleg. Ook de ongeorganiseerde sport betrekken we bij dit proces, omdat wij het multifunctioneel gebruik van de sportparken bevorderen.
  Indicatie tijdspad: augustus, september, oktober.
 5. Besluitvorming
  De vaststelling van het Programma Sportparken is een bevoegdheid van het college van B&W. Gezien de geschiedenis van het proces betrekken we de gemeenteraad actief en is er ruimte voor feedback. Hoe dit precies vorm krijgt, bepalen we later in het traject. Denkend aan een thema avond om iedereen goed te informeren en het gesprek met elkaar te voeren.
  Indicatie tijdspad: november, december.