Gesprekstafels Programma Sportparken

Beste sportaanbieder,

Op woensdag 3 maart 2021 vanaf +/- 19.30 uur organiseren we digitaal de gesprekstafels over het Programma Sportparken. U ontvangt deze uitnodiging omdat u op een eerder moment betrokken bent geweest bij gesprekken rondom de Sportparkenvisie, uw (sport)organisatie mogelijk interesse heeft in dit onderwerp óf u zich had aangemeld voor 29 september.

Hieronder kunt u zich aanmelden, vindt u het programma en kunt u aangeven over welk thema u wilt meepraten. Aanmelden kan t/m vrijdag 19 februari.

Wij zijn erg benieuwd naar uw ideeën en kijken er naar uit u op 3 maart, zij het digitaal, te ontvangen aan onze gesprekstafels.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Dordrecht
Team Sport

Programma:
19.15   Digitale inloop
19.30  Gezamenlijke start
19.40  Ronde 1. Input per gesprekstafel ophalen
20.10  Pauze
20.15  Ronde 2. Verdieping en uitwerking per thema o.b.v. input ronde 1
21.00  Pauze
21.05  Terugkoppeling opbrengst per tafel (en vervolgtraject/planning)
21.25  Afsluiting
21.30  Einde

Herijking Sportparkenvisie
We organiseren de gesprekstafels op verzoek van de gemeenteraad om meer informatie op te halen over ontwikkelingen op de sportparken in onze stad. Deze informatie wordt gebruikt om te komen tot herijking van de Sportparkenvisie uit 2015. Het delen van informatie met elkaar is van belang om tot een goed document te komen dat geagendeerd wordt voor de gemeenteraad.

Aanmelden thema
Geef bij uw aanmelding aan welke twee thema’s uw voorkeur hebben om over mee te praten. Bij de indeling houden we zoveel mogelijk rekening met uw eerste voorkeur. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en beschikbare plaatsen per thema maken we een indeling. Per organisatie kunnen maximaal twee personen zich aanmelden. Na 19 februari ontvangt u een bevestiging met daarin alle praktische informatie en een link om deel te kunnen nemen.

Voor vitale en toekomstbestendige sportparken zien we de volgende basisthema’s:

 • Functiemenging, goede sportieve en maatschappelijke benutting
 • Ruimtelijke integratie
 • Openheid
 • Bestuurlijke vitaliteit
 • Duurzaamheid

 

Uitleg per onderwerp:

 1. Gesprekstafel Functiemenging

Kunnen sportparken een meer maatschappelijke functie krijgen? Waarmee moeten we dan rekening houden?

Naast de functie als plek voor leden, sportverenigingen en beweeg- en sportaanbieders gebruiken we sportparken voor maatschappelijke of welzijnsdoelen. Zo zijn er al enkele mooie voorbeelden te noemen, zoals op sportpark Gravensingel. Daar kunnen mensen met geheugenproblemen wekelijks sporten. Diverse (wijk)organisaties werken hierbij samen.

Als je functies combineert die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken, zoals sport, welzijn, recreatie en groen, vervagen strikte scheidslijnen. De sportparken krijgen zo voor meer doelgroepen en partijen een betekenis. Je kunt ook denken aan het gebruik van de vergaderruimtes door (wijk)organisaties of instellingen. Doelgroepen gebruiken de sportparken buiten de tijden voor lessen en wedstrijden. De sportparken worden daardoor intensiever benut. Zo komt er meer leven in de brouwerij, de leefbaarheid voor de omliggende buurt verbetert en het sportpark wordt beter benut waardoor investeringen ook beter renderen. Het mes snijdt aan meerdere kanten. Het gaat aan deze gesprekstafel ook om vierkante meters. Gebruiken we de vierkante meters optimaal? Wat kun je nog meer met de ruimte? En hebben we genoeg ruimte voor sport? Dit is ook van belang omdat onze stadsbevolking gaat groeien (van 120.000 inwoners naar 140.00 (ambitie voor 2030)).

Het optimaal gebruik van de sportparken door diverse doelgroepen of partijen vormt bij deze tafel de basis voor het gesprek.

 

 1. Gesprekstafel Ruimtelijke Integratie

Hoe passen de sportparken in de openbare ruimte, in de buurt en in de stad? Sluiten ze goed aan op hun omgeving? Kunnen zowel sporters als buurtbewoners er goed bij, langs of doorheen?

Sluiten de sportparken goed aan op drukke verkeersroutes? Passen ze goed in de groene en recreatieve (openbare) ruimtes van de stad of kan daar een betere aansluiting tussen komen? Zijn ze goed bereikbaar en toegankelijk voor zowel voor sporters, als andere gebruikers van de openbare ruimte rondom het sportpark? Kan iedere Dordtenaar er goed bij komen en meedoen?

In de toekomst moeten sportparken beter bereikbaar en toegankelijk zijn, zodat we alle doelgroepen in de stad kunnen stimuleren om de sportparken te gebruiken (de maatschappelijke functie).

Maar ook: kun je er gemakkelijk genoeg komen: te voet, met de fiets en met de auto. Zijn de parken goed genoeg ontsloten? Waar moeten we rekening mee houden? Het gaat ook om het toevoegen van verbindingen op de sportparken zélf. Als je doorgaande routes creëert, wordt een sportpark beter onderdeel van de stad. Er ontstaat een meer open netwerk van loop- en fietsroutes. Meer aandacht mag er ook zijn voor het stimuleren van het fietsen in plaats van het autorijden. Dordrecht ambieert een autoluwe stad. Hoe meer mensen met de fiets komen hoe beter voor de gezondheid (bewegen), hoe beter voor het milieu (minder CO2 en afname van fijnstof).

Hoe passen de sportparken in het stadsbeeld en hoe bereikbaar zijn ze, is in dit gesprek de basis.

 

 1. Gesprekstafel Openheid

Hoe open of gesloten kan of moet een sportpark zijn als de sportparken onderdeel worden van de stad?

De gedachte is dat een gesloten sportpark zich met de rug keert naar de samenleving, maar ook naar de eigen leden en doelgroepen. Kunnen de hekken gesloten blijven als het sportpark meer en door diverse gebruikers benut wordt? Kunnen de sportparken gesloten blijven, als ze een doorgaande route vormen als onderdeel van de openbare ruimte. Een vitaal sportpark is open. Hoe zien we die openheid? Hoe zit het met overlast? Misschien hoeven niet alle onderdelen van het sportpark 24/7 toegankelijk te zijn. Belangrijk onderdeel in dit gesprek is ook de doorgang van de sportparken en de ruimtelijke en ecologische verbindingen met de stad (denk aan de Dordwijkzone).

Het gebruik van de sportparken door personen en de toegankelijkheid die daarbij hoort vormt de basis voor dit gesprek.

 

 1. Gesprekstafel Bestuurlijke vitaliteit

Als sportparken meer onderdeel worden van de stad, in functie en in plek, welke gevolgen heeft dat voor (het besturen van) de sportaccommodaties? Moeten we organisatiekracht van de sportaanbieders op een sportpark versterken of zou de inzet van een ‘sportparkmanager’ nodig zijn?

Sportorganisaties met een eigen accommodatie zien dat als het huis van de leden. Maar is dat huis al klaar voor de toekomst, zijn er plannen voor, of is de eigen accommodatie een last met het oog op de toekomst? Zijn er bijvoorbeeld investeringen nodig die de sportorganisatie in de huidige vorm niet kan dragen?

Wat hebben sportaanbieders nodig om krachtig georganiseerd en vitaal te zijn? Als sportparken meer open zijn en meer onderdeel van het maatschappelijke leven, moet er ook aandacht zijn voor mogelijke negatieve aspecten daarvan en wat dit betekent voor de belasting en taken van de vrijwilligers

Hoe zorg je voor een goed activiteitenaanbod? En welke mensen heb je daarvoor nodig? Welke kennis en welke vaardigheden? Welke randvoorwaarden moeten we nog meer goed regelen? Als die er niet zijn, is een goede ruimtelijke inrichting kansloos. De drie-eenheid van accommodatie, kader (mensen) en activiteitenaanbod wordt kortweg aangeduid als bestuurlijke vitaliteit.

 

 1. Gesprekstafel Duurzaamheid

Welke duurzaamheidsdoelstellingen zijn gekoppeld aan sportparken?

Dordrecht heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Daar hoort ook het verduurzamen van sportaccommodaties bij. Deze ambitie sluit aan bij de landelijke ‘Routekaart Verduurzamen Sport voor Gemeenten (2020)’. De volgende doelstellingen geven richting aan de route naar een Duurzaam Dordrecht:

 1. Het realiseren van een energieneutraal Dordrecht in 2050;
 2. Het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
 3. Het versterken en stimuleren van circulair denken en handelen in Dordrecht;
 4. Het verbeteren van de milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving in Dordrecht.

Wat betekent dit voor de sportparken? En hoe zijn sportorganisaties zelf bezig met duurzaamheid? Hoe zien we verantwoordelijkheden? En wat is er nodig om ambities waar te maken.

 

Inschrijfformulier