Gesprekstafels Programma Sportparken

Beste sportaanbieder,

Voor in de agenda: op dinsdag 29 september vanaf +/- 19.00 uur organiseren we gesprekstafels met de gemeenteraad over het Programma Sportparken.

U ontvangt deze uitnodiging omdat u op een eerder moment betrokken bent geweest bij gesprekken rondom de Sportparkenvisie van de gemeente Dordrecht, óf omdat u bij de gemeente bekend bent als een (sport)organisatie die mogelijk interesse heeft om op de hoogte te zijn van dit onderwerp.

We horen graag via het formulier onderaan deze pagina of u aanwezig bent de 29e en over welke thema’s u wilt meepraten. Verdere details volgen op een later moment.

Aanmelden is niet meer mogelijk.

 

Startnotitie en vervolg

14 juli 2020 heeft de gemeenteraad de Startnotitie goedgekeurd op. De Startnotitie is opgesteld omdat vanuit de gemeenteraad behoefte is aan herijking van de Sportparkenvisie uit 2015. In de Startnotitie wordt aangegeven binnen welk kader deze opdracht wordt opgepakt. Op verzoek van de gemeenteraad organiseren we op dinsdagavond 29 september gesprekstafels om meer informatie op te halen over ontwikkelingen op de sportparken in onze stad. We vinden het van belang om de gesprekstafels breed onder de aandacht te brengen. Het delen van informatie met elkaar, in welke vorm dan ook, leidt tot een breder gedragen eindproduct. Invloed Corona virus: op dit moment is het nog onduidelijk op welke wijze deze avond kan plaatsvinden. Verdere details ontvangt u later.

Inventariseren interesse

We zijn benieuwd over welke thema’s u tijdens de gesprekstafels mee wilt denken. In het formulier onderaan deze pagina kunt u twee voorkeuren aangeven en eventueel een thema aandragen.

De thema’s waar nu aan gedacht wordt zijn:

 1. Groei van de stad en het inpassen van de sportinfrastructuur in de beschikbare ruimte. Geredeneerd vanuit de behoeften en trends in de sport en hoe dit qua ruimtegebruik gefaciliteerd wordt:
  • Trends in sporten en op sportparken
  • Sportbehoefte onder inwoners en (sport)organisaties
  • Match tussen kwantiteit sportinfrastructuur en de behoefte
  • Optimaal ruimtegebruik van sportinfrastructuur in de stad
  • Spreiding van sport over de stad
  • Openbare ruimte en openbaarheid van sportparken
  • Verbinding van sportparken met stad en polders
 2. Duurzaamheid. Geredeneerd vanuit groenblauwe ambities, het verduurzamen van sportaccommodaties en sportterreinen op het gebied van energie, klimaat en biodiversiteit:
  • Welke trends zien we in de stad en daarbuiten. En van welke voorbeelden kunnen we leren
  • Rolverdeling gemeente versus sportparkgebruikers
  • Ambities vanuit gemeente
  • Ambities sportparkgebruikers
  • Prioritering in ambities en gewenste aanpak
 3. Sportparken voor iedereen. Geredeneerd vanuit optiek sportpark als stadspark en toevoegen van functies breder dan sport:
  • Toegankelijkheid en bereikbaarheid van sportparken
  • Sportparken zodanig inrichten dat zij verleiden tot meer bewegen door inwoners van de stad en een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de Dordtenaren
  • Sportparken als openbare ruimte met functies voor openbaar gebruik/ongeorganiseerd sporten/sportieve recreatie
  • Gebruik en beleving sportparken intensiveren door toevoegen functies als zorg, onderwijs etc.
  • Relaties tussen functies op een sportpark versterken
 4. Samenwerking en verantwoordelijkheden. Geredeneerd vanuit een bedrijfsmatige bril. Sportinfrastructuur moet gefinancierd worden en wat is nodig om dat voor de lange termijn gezond en acceptabel te organiseren:
  • Kwaliteit huidige gebouwen op de sportparken en welke kansen/uitdagingen voor de toekomst.
  • Rolverdeling tussen gemeente en sportparkgebruikers ten aanzien van sportvelden, opstallen, openbare ruimte
  • Welke behoefte aan andere rolverdeling door bijvoorbeeld financiering onder voorwaarden vanuit gemeente
  • Welke rol voor andere partijen, zoals particuliere investeerders/ondernemers op sportparken
  • Optimalisatie ruimtegebruik op sportparken
  • Toestaan andere functies dan sport op de sportparken
  • Tarievenstructuur; welke rol speelt de huidige tarievenstructuur in het huidige gebruik en is dit houdbaar voor de langere termijn

Reageren is  niet meer mogelijk. Voor vragen kunt u mailen naar Sjors Koole